predmet :

ZÁKLADNÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY V MEDICÍNE

    prednášajúci :  Prof. Mudr. Jakuš 
Základné diagnostické vyšetrovacie metódy v medicíne

Cieľ: kvalifikovane diagnostikovať ochorenie pacienta a nasadiť terapiu.
Diagnóza ochorenia - zahrňuje pôsobenie tzv. komplexného lekára, ktorý zahrňuje pôsobenie 
všetkých zdravotníckych pracovníkov.
Základom správnej diagnostiky ochorenia je kvalitne urobená ANAMNÉZA (ktorá sa viac ako 50% podieľa na stanovení správnej diagnózy) a VYŠETRENIE (základné a špecializované).

Anamnéza - dialóg medzi lekárom a pacientom, v ktorom lekár kladie zmysluplné otázky tykajúce sa začiatku ochorenia, charakteru príznakov (kašeľ v noci, dýchavičnosť, opuchy členkov) ale pýta sa aj na prekonané ochorenia pacienta, užívanie liekov, alergiu na lieky, choroby u rodinných príslušníkov, zamestnanie, podmienky bývania, životosprávu etc.

Vyšetrenie pacienta (Všetky dg. metódy a vyšetrenia (EKG, EEG, RTG...) majú v zásade len pomocnú úlohu, lekár by nemal absolutizovať výsledky získané jednou metódou, ale mal by zachovať panoramatický pohľad na pacienta a liečiť pacienta ako celok, liečiť nie príznaky - symptómy choroby, ale príčinu ochorenia.

Diagnostické a liečebné metódy v medicíne odrážajú jestvujúci stav techniky, najmä elektroniky - zavádzanie počítačovej techniky do všetkých oblastí spoločenského života, vrátane medicíny. 
Cieľom je najmä rýchlo, presne, kvalitne, a prehľadne spracovať informácie o pacientovi (chorobopis, plán vyšetrení, etc.)
V nemocniciach u nás sa postupne zavádzajú a skvalitňujú tzv. nemocničné informačné systémy, ktorých cieľom je nielen archivácia údajov- teploty, tlaku a pod, ale napr. sestra dostane presný denný rozpis liečiv pre pacienta, injekcii, infúzií , počítač pripraví žiadanky na vyšetrenia a pod.

V medicíne sa začali používať počítače najskôr v laboratóriách klinickej biochémie, kde fungoval 
tzv. centrálny počítač, ktorý riadil činnosť viacerých prístrojov.
Dnes sú všetky moderné meracie prístroje vybavené vlastným počítačom.
Počítače zabudované v prístrojoch zhromažďujú výsledky meraní, automatizuje kalibráciu zariadení, prepočítava výsledky, porovnáva ich s náležitými hodnotami a upozorní i na príp. chyby merania, zhotoví tabuľky, grafy apod. Napr. v laboratóriách funkčných vyšetrení srdca a pľúc počítač zhodnotí jednotlivé časti EKG krivky, dychových objemov, vitálnej kapacity etc. V neurologickom laboratóriu počítač zhodnotí EEG záznam, EMG, ENG záznam apod.

Rozhodujúcim článkom stanovenia konečnej dg. je vždy lekár + VŠ vzdelaný personál
Kompetenciou lekára je stanovenie konečnej dg. ochorenia a návrh účelnej farmakoterapie.