predmet :

ZÁKLADNÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY V MEDICÍNE

    prednášajúci :  Prof. Mudr. Jakuš 
Základné diagnostické metódy v medicíne

METÓDY:
A. Biochemické (vstupný súbor - Na, K, Ca, glukóza, enzýmy, stanovenie titrov protilátok a nádorových markerov... )v krvi, v moči,

Elektrochemické analytické metódy
- konduktometria (vodivosť elektrolytov),
- polarografia a voltametria (meranie prúdu a napätia na elektródach v elektrolytoch),
- spektrofotometria (stanovenie koncentrácie látok, absorbujúcich a vyžarujúcich svetlo),
- polarimetria (stanovenie koncentrácie látok na základe optickej aktivity roztoku),
- refraktometria (meranie indexu lomu kvapalín) etc.

B. Fyzikálne: 
1. Mechanické (palpácia, perkusia, auskultácia, klasické meranie telesnej teploty, krvného tlaku...)
2. Elektrodiagnostické (EKG, EEG, EMG, ENG, fonokardiografia...)
3. Elektromechanické (zisťovanie dĺžky a tonusu svalov, spirografické vyšetrenia,...)
4. Optické a optoelektrické (mikroskopia svetelná, elektrónová, fibroskopia, oftalmoskopia, otoskopia...)
5. Ultrazvukové (zobrazovacie a dopplerovské metódy, ultrasonografia, meranie prietoku krvi v cievach, echo kardiografia...)
6. Rontgenologické (skiagrafia, skiaskopia, klasická a výpočtová tomografia - CT )
7. Metódy nukleárnej medicíny (izotopové vyšetrenie, gamagrafia, pozitrónová emisná tomografia...)
8. Magnetické (Nukleárna magnetická rezonančná tomografia - NMRT, MR)
9. Kombinácie metód (A-B), (1-8)