predmet :

ZÁKLADNÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY V MEDICÍNE

    prednášajúci :  Prof. Mudr. Jakuš 
Fyzikálne diagnostické metódy - elektrodiagnostické 

EKG: najstaršia elektrodiagnostická metóda- využíva vlastnosti svalových vlákien srdcovej (polarizáciu, depolarizáciu, transpolarizáciu a repolarizáciu membrán), kedy vo fázach depolarizácie a repolarizácie vznikajú napäťové zmeny, ktoré sa šíria na povrch tela a odtiaľ ich snímame elektródami (bipolárnymi - zapojenie I.II.III, alebo unipolárnymi - zapojenie aVR, aVL, aVF, príp. Vl-6). Hodnotí sa tvar, výška krivky a časové trvanie EKG krivky, ktorá pozostáva z vĺn (P,T,U), kmitov (Q,R,S), segmentov (PQ,ST) a intervalov (PQ, ST, QT).
EKG prístroje: l-zvodové (prenosné), 3, 6 a 12 zvodové (polygrafy - 6-kanál +3: s možnosťou snímať fonokardiogram, karotický sfygmogram a apexkardiogram). Použitie: jednotky intenzívnej starostlivosti, vnútorné lekárstvo, pohotovosť.

EMG: snímanie a hodnotenie AP vlákien kostrových svalov. Povrchové plošné elektródy sú nevhodné, preto používame ihlové (vpichové) elektródy, ktoré zavedieme do svalu. Malá aktívna plocha elektródy zaznamená Aps z malého počtu motorických jednotiek. Prístroj EMG-raf 4 kanálový s výstupom na obrazovku pomalobežného osciloskopu a možnosťou zápisu. Myografy sú vybavené elektrickými stimulátormi napr. na zistenie chronaxie. Amplitúda Aps zo skeletového svalu je od 50 uV - 1 mV a f = 10 Hz - 3 kHz. PC analýza záznamu. Použitie: v neurologických dg. laboratóriách, neurofyziologický výskum.

ENG: záznam a hodnotenie šíriacich sa Aps v periférnych nervoch - plošné alebo vpichové elektródy (podobne ako EMG).

EEG: záznam spontánnych elektrických potenciálov z mozgu, ktoré snímame obvykle 16 plošnými elektródami z povrchu lebky. Z priebehu aktivity usudzujeme na funkčný stav oddielov mozgu. Zapojenie elektród: bi- alebo unipolárne. Robí sa amplitúdová a frekvenčná analýza záznamu. 
Základné typy vĺn (rytmu EEG): 
Alfa rytmus:
f= 8-13Hz, A = do 50 uV - zdravý človek pri telesnom a duševnom kľude a zavretých očiach
Beta rytmus: f= 15-20Hz, A = do I0uV - zdravý človek v bdelom stave pri otvorených očiach
Théta rytmus: f=4-7 Hz, A = nad 50 uV - u detí je normálny u dospelých patologický.
Delta rytmus: f=1-4 Hz, A =100uV - v bdelom stave je patologický, v spánku fyziologický.
Evokované potenciály - sú to umelo navodené Aps, ktoré vyvoláme buď nepriamo (senzorickými podnetmi zrakovými, sluchovými) alebo priamo napr. elektrostimuláciou mozgovej kôry.

ERG-elektroretinografia: špeciálna dg. metóda v očnom lekárstve, ktorá zapisuje a hodnotí 
spojitý záznam sumáciou Aps vznikajúcich na sietnici oka v systéme tyčiniek, čapíkov a podporných buniek. Záznam je viacfázový a robí sa pomocou uninopolárnych zvodov. Aktívna elektróda - na rohovke, indiferentná na koži spánkovej oblasti. Amplitúda vĺn = 100-400 uV. 
Čím je väčšie osvetlenie a čas jeho pôsobenia na sietnicu, tým väčšie sú amplitúdy vĺn ERG. 
Použitie: Dg .ochorení sietnice