predmet :

ZÁKLADNÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY V MEDICÍNE

    prednášajúci :  Prof. Mudr. Jakuš 
Fyzikálne diagnostické metódy - elektromechanické

Zisťovanie dĺžky a tonusu kostrových svalov – Myofrafia (z myografrickej krviky sa zisťuje charakter a veľkosť izotonickej a izometrickej svalovej kontrakcie, sumácia, superpozícia, tetanus). Izometrická kontrakcia = len zmena hrúbky svalu (zmena tonusu, svalové vlákna nemenia dĺžku). Izotonická kontrakcia = zmena dĺžky svalu pri jeho rovnakej hrúbke (tonuse).

Ergometria - bicyklometria - ide o meranie mechanickej práce a výkonu, napr. v športovom lekárstve, alebo pri záťažových testoch v kardiológii. Mechanická práca W= F x s (J). Výkon P=W/t (W). Analógia jazdy na bicykli, kedy sa elektricky nastavuje rôzny odpor bŕzd a teda aj výkon a to obvykle do 350 W. Súčasne sa vyhodnocuje TK, f. pulzu, dychový objem a frekvencia dýchania, príp. spotreba O2, a výdaj CO2. (iný spôsob merania energetického výdaja organizmu je KALORIMETRIA - priama a nepriama - viď praktiká z fyziológie)

Spirografia - funkčné vyšetrenie pľúc: zisťovanie statických parametrov dýchania (objemy, kapacity) alebo dynamických parametrov dýchania (frekvencia, minútová ventilácia, FVC) - detailný opis viď Biofyzika a Fyziológia. Prístroj: Spirograf, Spirometer. 
Použitie: Pracovné lekárstvo, Pľúcne lekárstvo pri zisťovaní typu ochorenia.